Příprava a zkoušky odborné způsobilosti podle zák. č. 256/2004 Sb.

Termíny ZOZ Zkouškové místnostiPokyny k ZOZ| Ceník | Lidé | Povinné osoby ZPKT |Tematický rozsah ZPKT 

 

Povinnými osobami podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu jsou všechny osoby, které zprostředkovávají nebo poskytují investiční služby, zejména pak obchodníci s cennými papíry, jejich vázaní zástupci, investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci, finanční poradci, zprostředkovatelé, poskytovatelé, prodejci a distributoři investičních služeb, přičemž obchodník s cennými papíry může být při jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem být zastoupen pouze svým pracovníkem, investičním zprostředkovatelem nebo svým vázaným zástupcem. Povinné osoby musí pro poskytování investičních služeb splňovat odbornou způsobilost v oblasti odborných znalostí a dovedností, v rozsahu stanoveném zákonem.

Odborné znalosti a dovednosti prokazuje povinná osoba ve dvou možných standardech:

  • Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
  • Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Odborné znalosti a dovednosti povinná osoba prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky u Českou národní bankou akreditované osoby.