Pokyny k ZOZ (256/2004 Sb.)

Způsob konání a průběh zkoušky je na základě zákonem stanovených standardů vymezen Českou národní bankou, stejně tak jako otázky ke zkoušce, odpovědi na tyto otázky a hodnocení znalostního testu. Doporučujeme všem klientům prostudovat Zkouškový řád a nahlédnout do Dohledového benchmarku č. 3/2018, v sekci Dokumenty.

 

Průběh ZOZ

 • V den konání ZOZ je nutné dostavit se na určené místo s předstihem, neboť ve chvíli, kdy bude ZOZ započata, nebude již nikomu umožněn přístup do zkouškové místnosti.
 • Po příchodu do zkouškové místnosti budete operátorem zkoušky za dohledu zkouškové komise identifikováni na základě platného průkazu totožnosti a následně vpuštěni do zkouškové místnosti. Po prezenci a usazení všech účastníků ZOZ zahájí předseda komise zkoušku odborné způsobilosti.
 • Zkouška, resp. absolvování znalostního testu, probíhá výhradně elektronicky na pracovních stanicích (tabletech) a to:
  • objektivně a nestranně náhodně vygenerovanou zkušební variantou,
  • zkouškový test je generován ze zásobníku otázek a odpovědí zpracovaných a akreditované osobě poskytnutých Českou národní bankou,
 • Ke zkouškovému testu se účastník ZOZ přihlásí přihlašovacími údaji, kterými se přihlašuje do Studijního a zkouškového portálu.
 • Zkouška probíhá před nezávislou tříčlennou komisí, která průběžně sleduje dodržování pravidel a průběhu zkoušky:
  • účastník je povinen dbát pokynů operátora a členů zkušební komise, chovat se slušně a čestně po celou dobu konání ZOZ,
  • účastník musí skládat ZOZ zcela samostatně, bez pomoci druhé osoby,
  • není povoleno vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu celé ZOZ,
  • není povoleno používat mobilní telefon, výpočetní techniku (kromě zkouškového tabletu a kalkulačky) nebo jakékoli listinné a jiné materiály,
  • papíry a psací potřeby budou připraveny ze strany IOV,
  • v případě porušení pravidel Zkouškového řádu může komise účastníka ZOZ ze zkoušky s okamžitou platností vyloučit.
 • Každý bude mít po vyhodnocení znalostního testu informaci o tom, zda test byl vykonán úspěšně či neúspěšně a jakého hodnocení dosáhl:
  • po vykonání zkoušky vygeneruje systém pro úspěšné účastníky Osvědčení a zašle jej na uvedený e-mail,
  • pro účastníky, kteří ve zkoušce neuspějí, je vygenerován přehled o chybně zodpovězených otázkách s uvedením chybné a správné odpovědi,
  • po ukončení testu máte možnost seznámit se s chybnými odpověďmi,
  • účastník má právo písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí zkouškové komise
   o jeho vyloučení z vykonání ZOZ a přezkoumání výsledků ZOZ.

 

Doba trvání zkoušky

Účastníku odborné zkoušky pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (I. skupina odbornosti) je položeno celkem 60 zkouškových otázek a zadány 3 případové studie. Zkouškový test trvá celkem 135 minut.

Účastníku odborné zkoušky pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (II. skupina odbornosti) je položeno celkem 92 zkouškových otázek a zadány 3 případové studie. Zkouškový test trvá celkem 180 minut.