GDPR

 

Vážení zájemci o přípravu a vykonání zkoušky odborné způsobilosti,

podle zásad Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás informujeme, že naše společnost Institut odborného vzdělávání s.r.o. se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,  IČ: 05203309, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 259869, je správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli k registraci pro přípravu a vykonání zkoušky odborné způsobilosti shromažďujeme v souladu se zvláštním zákonem, aktuálně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Není tedy nezbytné vyžadovat Váš souhlas s použitím osobních údajů, a to vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou jednou z nezbytných podmínek Vaší registrace (to neplatí pro individuální zájemce o přípravu a vykonání zkoušky odborné způsobilosti – viz níže). Shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů, je tedy naší zákonnou povinností.

Účelem shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů správcem jsou organizační, evidenční a archivační důvody a povinná identifikace účastníků přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle platné právní úpravy, jakož i povinnost vydat jednoznačně identifikovatelné „Osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti“.

Vaše osobní údaje archivujeme po dobu 10 let.

Jako správce osobních údajů prohlašujeme, že osobní údaje shromažďujeme pouze k výše uvedenému účelu a v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu. Osobní údaje jsou shromažďovány elektronicky a kromě zpracovatele, kterým je společnost epravo.cz, a.s., se sídlem Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, nejsou poskytovány dalším osobám ani používány pro jinou potřebu než výše uvedenou. Zabezpečení Vašich osobních údajů proti zneužití je pro nás prioritou.

Některá Vaše práva a povinnosti se primárně řídí zmíněným zákonem. Např. Vaše osobní data nelze vymazat před uplynutím lhůty povinné archivace. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které zvláštní zákon neupravuje.

 

 

A na závěr, co vlastně jsou osobní údaje, které od Vás požadujeme ?

Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu (u cizích státních příslušníků adresa pobytu v ČR), adresa pro doručování, telefon a e-mail.

V případě korporátní klientely nám Vaše osobní údaje, s Vaším souhlasem poskytuje Váš zaměstnavatel. U individuálních zájemců je požadován souhlas k pořízení osobních údajů správcem, jehož tiskopis Vám na vyžádání zašleme.

Budete-li mít jakékoliv dotazy k záležitosti GDPR v souvislosti s přípravou a vykonáním zkoušky odborné způsobilosti, obraťte se prosím na naší infolinku  info@evzdelani.cz.