FAQ (257/2016)

Je Institut odborného vzdělávání akreditovanou/certifikovanou osobou?
Ano, dne 17. 5. 2017 udělila Institutu odborného vzdělávání Česká národní banka akreditaci podle § 64 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a  dne 9.8.2018 byla udělena Českou národní bankou akreditace k provádění odborných zkoušek podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 

Jak se mohu přihlásit do systému?
Přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno na e-mail, který nám dodal Váš zaměstnavatel.

 

Nebyl mi doručen e-mail s přihlašovacím jménem a heslem pro vstup do systému.
Na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách pošlete prosím Vaše jméno, příjmení a datum narození. Obratem Vám zašleme údaje opakovaně.

 

Zapomněl jsem heslo.
V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte na info@evzdelani.cz.

 

Psal jsem e-mail na info@evzdelani.cz a nepřišla mi žádná odpověď.
Věřte, že se na Vás nezapomnělo, snažíme se odpovídat na dotazy klientů do dvou dnů. V případě, že do dvou dnů odpověď neobdržíte, raději pošlete e-mail opakovaně.

 

Mohu vykonat zkoušku on-line z domova nebo se musím osobně dostavit na vypsané zkoušky?
U zkoušek s předepsanou osobní účastí při zkoušce (jako je např. ZOZ) se musíte osobně dostavit k vykonání testu. V ostatních případech absolvujte test z pohodlí domova.

 

Nejčastěji kladené otázky související s přípravou k ověření odborných znalostí a dovedností na přechodné období dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

 

Jak je možné prokázat odbornou způsobilost do doby, než bude možné absolvovat odbornou zkoušku u certifikované osoby?
Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí, které budou prokazovány vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Dále je k ověření Vašich odborných znalostí a dovedností pro přechodné období připraven studijní modul Institutu odborného vzdělávání, kde se můžete připravit a vykonat znalostní test.

 

Se spotřebitelským úvěrem se ve své pracovní činnosti setkám pouze částečně. Proč jsem povinnou osobou a musím se účastnit ověření odborných znalostí a dovedností na přechodné období?
Podle zák. č. 257/2017 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) musí podmínky odborné způsobilosti splňovat každý pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník zastupující poskytovatele spotřebitelského úvěru, a dále také každý pracovník a vázaný zástupce a jeho pracovník, zastupující samostatného zprostředkovatele, případně samostatný zprostředkovatel sám, je-li fyzickou osobou.

 

Jak probíhá příprava a ověření odborných znalostí a dovedností pro přechodné období?
Vše probíhá elektronicky. Po přihlášení do Studijního a zkouškového modulu je možné vykonat znalostní test. V modulu jsou pro Vás připraveny video přednášky, odkazy na právní předpisy a doporučenou studijní literaturu, včetně prezentací k problematice spotřebitelského úvěru. Dále jsou zde zpracovány všechny otázky a správné odpovědi zařazené do znalostního testu.

 

Jak dlouho trvá přechodné období?
ZSÚ stanovuje přechodné období na 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti, tedy do 30. 11. 2018.

 

Pokud znalostní test úspěšně vykonám, dostanu nějaké potvrzení?
Ano, jakmile znalostní test úspěšně absolvujete, systém pro Vás automaticky vygeneruje Osvědčení o úspěšném ověření Vašich odborných znalostí a dovedností. Osvědčení Vám bude zasláno na Váš e-mail.

 

Je k problematice spotřebitelského úvěru nějaká studijní literatura, ze které se mohu na ověření znalostí připravit?
Ano, ve Studijním a zkouškovém modulu naleznete doporučenou studijní literaturu včetně otázek a odpovědí zařazených do znalostního testu.

 

 

Nejčastěji kladené otázky související s programem přípravy a vykonáním zkoušky odborné způsobilosti podle zák. 257/2016 Sb., pro skupiny všechn odborností

 

Jaký je rozdíl mezi ověřením odborných znalostí a dovedností a zkouškou odborné způsobilosti u akreditované osoby?
Zkouška odborné způsobilosti probíhá dle pravidel, způsobem a v rozsahu zákonem stanoveným, za přítomnosti jmenované zkouškové komise. Vykonání zkoušky je certifikováno. V případě ověření odborné způsobilosti jde o činnost, kterou průběžně zajišťuje a ČNB dokládá zaměstnavatel.

 

Zajímá mě, jak bude vypadat zkouška odborné způsobilosti u certifikované osoby?
Složit zkoušku odborné způsobilosti je povinností pro všechny, kteří zprostředkovávají úvěry na bydlení, úvěry jiné než na bydlení a vázané spotřebitelské úvěry. ZSÚ stanovuje rozsah znalostí, blíže jej specifikuje vyhláška ČNB. Odborné zkoušky pořádají akreditované osoby, kterým ČNB udělila oprávnění k jejich pořádání.

 

Jak mohu studovat?
Po přihlášení ke konkrétnímu vzdělávacímu produktu máte k dispozici studijní materiály. Jsou to zejména e-learningová videa s jednotlivými odbornými přednáškami. Ke každému videu patří jeho přepis do písemné podoby (soubor PDF) a prezentace (soubor PPSX). Dále naleznete ve vzdělávacím balíčku soupis doporučené literatury.

 

Jak ověřujete mé znalosti?
U vzdělávacích produktů, jejichž studium je zakončeno vykonáním zkoušky s osobní účastí (např. ZOZ), se musíte osobně dostavit s platným dokladem totožnosti a před zkušební komisí vyplníte test. Pro takový případ uvidíte v systému záložku „termíny zkoušek“, kde se k takovéto zkoušce můžete přihlásit. U vzdělávacích produktů, jejichž studium není legislativně upraveno a není tedy vyžadována osobní účast při zkoušce, pak postačuje složit test on-line. O úspěšném složení pak informujeme Vás případně Vašeho zaměstnavatele e-mailem.

 

Jak probíhá zkouška s osobní účastí?
Odpověď naleznete na našich internetových stránkách evzdelani.cz v sekci „Pokyny k ZOZ“.