Pokyny k ZOZ (257/2016)

Způsob konání a průběh zkoušky je na základě zákonem stanovených standardů vymezen Českou národní bankou, stejně tak jako otázky ke zkoušce, odpovědi na tyto otázky a hodnocení znalostního testu.

Doporučujeme všem klientům prostudovat Zkouškový řád a nahlédnout do Dohledového benchmarku č. 2, v sekci Dokumenty.

Průběh ZOZ:

 • V den konání ZOZ je nutné dostavit se na určené místo s předstihem, neboť ve chvíli, kdy bude ZOZ započata, nebude již nikomu umožněn přístup do zkouškové místnosti.
 • Po příchodu do zkouškové místnosti budete operátorem zkoušky identifikováni na základě platného průkazu totožnosti a následně vpuštěni do zkouškové místnosti. Po prezenci a usazení všech účastníků ZOZ zahájí předseda komise zkoušku odborné způsobilosti.
 • Zkouška, resp. absolvování znalostního testu, probíhá výhradně elektronicky na pracovních stanicích (tabletech) a to:
  • objektivně a nestranně náhodně vygenerovanou zkušební variantou,
  • zkouškový test je generován ze zásobníku otázek a odpovědí zpracovaných a akreditované osobě poskytnutých Českou národní bankou,
  • ke zkouškovému testu se účastník ZOZ přihlásí přihlašovacími údaji, kterými se přihlašuje do Studijního a zkouškového portálu.
 • Zkouška probíhá před nezávislou tříčlennou komisí, která průběžně sleduje dodržování pravidel a průběhu zkoušky:
  • účastník je povinen dbát pokynů operátora a členů zkušební komise, chovat se slušně a čestně po celou dobu konání ZOZ,
  • účastník musí skládat ZOZ zcela samostatně, bez pomoci druhé osoby,
  • není povoleno vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu celé ZOZ,
  • není povoleno používat mobilní telefon, výpočetní techniku (kromě zkouškového tabletu a kalkulačky) nebo jakékoli listinné a jiné materiály,
  • papíry a psací potřeby budou připraveny ze strany IOV,
  • v případě porušení pravidel Zkouškového řádu může komise účastníka ZOZ ze zkoušky s okamžitou platností vyloučit.
 • Každý bude mít po vyhodnocení znalostního testu informaci o tom, zda test byl vykonán úspěšně či neúspěšně a jakého hodnocení dosáhl:
  • po vykonání zkoušky vygeneruje systém pro úspěšné účastníky Osvědčení a zašle jej na uvedený e-mail,
  • pro účastníky, kteří ve zkoušce neuspějí, je vygenerován přehled o chybně zodpovězených otázkách s uvedením chybné a správné odpovědi,
  • po ukončení testu máte možnost seznámit se s chybnými odpověďmi, např. pro potřebu žádosti o přezkoumání, dodatečně to podle stanovených pravidel již možné není.

Doba trvání zkoušky:

 • ZOZ pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení trvá celkem 120 minut, obsahuje 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí + 2 případové studie, z nichž každá obsahuje 5 otázek.
 • ZOZ pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení trvá celkem 120 minut, obsahuje 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí + 2 případové studie, z nichž každá obsahuje 5 otázek.
 • ZOZ pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru trvá celkem 90 minut, obsahuje 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí + 2 případové studie, z nichž každá obsahuje 5 otázek.
 • ZOZ pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak i spotřebitelského úvěru na bydlení (souhrnná ZOZ), trvá celkem 180 minut, obsahuje 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí + 3 případové studie, z nichž každá obsahuje 5 otázek.
 • Každý jednotlivý test obsahuje jak otázky s jednou správnou odpovědí, tak otázky s více správnými odpověďmi. Zastoupení jednotlivých typů otázek obsažených v každém testu je následující:
  • zkouškové otázky vždy jen s jednou správnou odpovědí jsou v testu zastoupeny ze 75 %,
  • zkouškové otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi jsou v testu zastoupeny z 25 %,
  • případové studie – podotázky mají vždy jen jednu správnou odpověď.
 • Zkouška je hodnocena dle kritérií stanovených ČNB a společnost IOV nemůže výsledky jakkoli ovlivnit.