FAQ (256/2004)

Je Institut odborného vzdělávání akreditovanou/certifikovanou osobou?

Ano, dne 17. 5. 2017 udělila Institutu odborného vzdělávání Česká národní banka akreditaci podle č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a dne 9. 8. 2018 byla vydána akreditace podle zákona č.  256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Obě akreditace opravňují společnost k provádění odborných zkoušek povinných osob.

 

Kdy budou odborné zkoušky podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu zahájeny?

Česká národní banka vydala k 1. 6. 2018 soubor zkouškových otázek k odborným zkouškám podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Aktuálně upravujeme systém  k zajištění studijní i zkouškové části odborné zkoušky. Termíny odborných zkoušek sledujte na záložce „Termíny ZOZ“.

 

Jak se mohu přihlásit do systému?

Jste-li individuálním zájemcem, pak stačí přihlásit se mailem nebo telefonicky u asistentky společnosti. Spojení je uvedeno v „Kontaktech“ na internetových stránkách společnosti. Jste-li součástí korporátní skupiny, pak přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno na Váš e-mail, který nám dodal Váš zaměstnavatel.

 

Kdy budou vypsány první termíny pro odborné zkoušky?

Vypsané termíny k odborným zkouškám naleznete na našich internetových stránkách.  Předpokládáme, e první termíny budou vypsány na měsíc říjen 2018.

 

Nebyl mi doručen e-mail s přihlašovacím jménem a heslem pro vstup do systému.

Na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách pošlete prosím Vaše jméno, příjmení a datum narození. Obratem Vám zašleme údaje opakovaně.

 

Zapomněl jsem heslo.

V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte na info@evzdelani.cz.

 

Psal jsem e-mail na info@evzdelani.cz a nepřišla mi žádná odpověď.

Věřte, že se na Vás nezapomnělo, snažíme se odpovídat na dotazy klientů do dvou dnů. V případě, že do dvou dnů odpověď neobdržíte, raději pošlete e-mail opakovaně.

 

Co musím splňovat za podmínky, abych mohl jednat se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb?

V takovém případě jste povinnou osobou. Tuto situaci řeší zákon č.  256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Povinná osoba musí splňovat podmínky odborné způsobilosti, tzn.: Všeobecné znalosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Ty se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb.  Ty se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (3. 1. 2018). Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem. Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášenímFyzická osoba, která přede dnem nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti. Na takovou osobu  se ustanovení § 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění nepoužije.

 

Mohu vykonat odbornou zkoušku on-line z domova nebo se musím osobně dostavit na vypsané zkoušky?

Odbornou zkoušku (vykonání zkouškového testu) podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nemůžete vykonat on-line z domova. Při konání odborné zkoušky je vyžadována Vaše osobní účast ve vypsaném termínu, určeném místě a před nezávislou zkouškovou komisí. Vše podle stanoveného Zkouškového řádu. Něco jiného je využívání cvičných zkouškových testů, které v rámci přípravy na odbornou zkoušku může běžně používat všude tam, kde máte přístup k internetu.

 

S poskytováním investiční služby nebo jednáním se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb se ve své pracovní činnosti setkám pouze částečně. Proč jsem povinnou osobou a musím se účastnit ověření odborných znalostí a dovedností?

Kdo je povinnou osobou stanoví zákon. Obecně řečeno je odborná zkouška povinná pro všechny poskytovatele investičních služeb – obchodníky s cennými papíry a jejich vázané zástupce, investiční zprostředkovatele a jejich vázané zástupce, finanční poradce, prodejce a distributory investic. Výjimky nejsou zákonem umožněny.

 

Jak probíhá příprava a ověření odborných znalostí a dovedností?

Vše probíhá elektronicky. Po přihlášení do Studijního a zkouškového modulu zde jsou pro Vás připraveny dokumenty a pomůcky ke studiu, odkazy na právní předpisy a doporučenou studijní literaturu. Dále jsou zde zpracovány všechny otázky zařazené do povinného zkušebního testu, správné a nesprávné odpovědi s vyznačení zdroje správné otázky a které problematiky se otázka týká. Jsou zde také cvičné znalostní testy, které můžete opakovaně zpracovávat. Jak probíhá ověření odborných znalostí a dovedností naleznete na samostatné záložce „Průběh ZOZ“.

 

Jak dlouho trvá odborná zkouška a kolik je otázek ve zkušebním testu?

Účastníku odborné zkoušky pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (I. skupina odbornosti) je položeno celkem 60 zkouškových otázek a zadány 3 případové studie. Zkouškový test trvá celkem 135 minut. Účastníku odborné zkoušky pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (II. skupina odbornosti) je položeno celkem 92 zkouškových otázek a zadány 3 případové studie. Zkouškový test trvá celkem 180 minut.

 

Jak dlouho trvá přechodné období?

Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (3. 1. 2018) lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením.

 

Pokud znalostní test úspěšně vykonám, dostanu nějaké potvrzení?

Ano, jakmile znalostní test úspěšně absolvujete, systém pro Vás automaticky vygeneruje Osvědčení o úspěšném ověření Vašich odborných znalostí a dovedností. Osvědčení Vám bude zasláno na Váš e-mail.

 

Musím zkoušku opakovat když jsem ji složil před 3.1.2018, tj. před účinností nového zákona?

Ve Vašem případě nemusíte. Zákon stanoví, že všechny zkoušky vykonané do 3.1.2018 jsou uznány jako odborné zkoušky podle nového zákona.

 

Mohu proti vyloučení ze zkoušky nebo dosaženého hodnocení podat odvolání?

Ano, můžete podat žádost o přezkoumání. Podrobnosti jsou stanoveny Zkouškovým řádem, který naleznete na našich internetových stránkách, spolu s tiskopisem takové žádosti.

 

Je k problematice rozsahu znalostí pro poskytování investičních služeb nějaká studijní literatura, ze které se mohu na vykonání odborné zkoušky připravit?

Ano, ve Studijním a zkouškovém modulu naleznete doporučenou studijní literaturu včetně otázek a odpovědí zařazených do znalostního testu.

 

Jaký je rozdíl mezi ověřením odborných znalostí a dovedností u akreditované osoby a odbornou způsobilosti?

Odborná způsobilost povinné osoby pro poskytování investičních služeb a podmínky této způsobilosti stanoví zákon. Jde o získání všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb a získání odborných znalostí. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Ověření odborných znalostí a dovedností u akreditované osoby je tedy součástí posouzení odborné způsobilosti.

 

Musím pro prokázání všeobecných znalostí předkládat maturitní vysvědčení?

Máte-li alespoň 5 let praxe v investičním poradenství, nemusíte předkládat maturitní vysvědčení vůbec. Pokud máte alespoň 1 rok praxe, musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky do 42 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 3.7.2021. Pokud máte méně než 1 rok praxe, musíte předložit maturitní vysvědčení již při registraci Českou národní bankou. Akreditovaná osoba není ze zákona oprávněná ověřovat dosažení Vašich všeobecných znalostí.

 

Jak se mohu připravovat na odbornou zkoušku?

Po přihlášení ke konkrétnímu vzdělávacímu produktu máte k dispozici studijní materiály. Je to zejména odkaz na právní úpravu, doporučenou studijní literaturu, soubor otázek se správnými odpověďmi s odkazem na zdroj odpovědi a cvičné znalostní testy.

 

Jak ověřujete mé znalosti?

U vzdělávacích produktů, jejichž studium je zakončeno vykonáním certifikované odborné zkoušky se musíte osobně dostavit s platným dokladem totožnosti a před zkušební komisí a za Zkouškovým řádem stanovených podmínek zpracovat znalostní test. Pro takový případ uvidíte v systému záložku „Termíny zkoušek“, kde se k takovéto zkoušce můžete přihlásit.

 

Jak má Vaše společnost zajištěno plnění GDPR?

Na našich internetových stránkách naleznete samostatnou záložku, kde naleznete všechny relevantní informace o bezpečném zajištění Vašich osobních údajů.

 

Řadu dalších konkrétních odpovědí na Vaše otázky naleznete také na našich internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty“ nebo v  materiálech České národní banky.