Příprava a ověření odborných znalostí podle zákona č. 253/2008 Sb.

Novelizace zákona nastavila mnohem přísnější podmínky pro povinné osoby, než tomu bylo dosud. To platí i o některých nových opařeních v oblasti povinné přípravy a školení pracovníků, se kterými bude nutno se vyrovnat.

Zákon pro povinné osoby stanoví povinnost zajistit nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na takováto pracovní místa. Povinná osoba také zajišťuje proškolení pro osoby, které se na předmětu činnosti povinné osoby podílejí. V obou případech je pak povinná osoba povinna obsah školení průběžně doplňovat a aktualizovat.

Naším klientům nabízíme unikátní e-learningový kurz a s ním související studijní materiály. V případě zájmu je možné využít závěrečný znalostní test. Účastník e-learningového kurzu obdrží po jeho ukončení Osvědčení o jeho absolvování.